برگزاری مراسم عقد و همچنین اجرا و دیزاین سفره عقد، یکی از رسوم اصلی مراسم عروسی در ایران بوده و با توجه به زمان و در هر دوره این مراسم با شکوه به شکل و دیزاین های متفاوت انجام میشود

خدمات مجالس