مراسم جناب میرحسینی ،خدمات مراسم ومجالس تشریفات بزرگمهرمشهد

مراسم جناب میرحسینی ،خدمات مراسم ومجالس تشریفات بزرگمهرمشهد


مراسم جناب آقای دکتر میر حسینی                                                  تشریفات مشهد،خدمات مراسم ومجالس گروه تشریفات بزرگمهر