مراسم نامزدی ،خدمات مجالس ومراسم تشریفات بزرگمهرمشهد

مراسم نامزدی ،خدمات مجالس ومراسم تشریفات بزرگمهرمشهد


 تشریفات مشهد،مراسم نامزدی جناب آقای ذبیحی،تشریفات بزرگمهر