همایش سرمایه گذاری ،خدمات مراسم ومجالس تشریفات بزرگمهرمشهد

همایش سرمایه گذاری ،خدمات مراسم ومجالس تشریفات بزرگمهرمشهد


برگزاری همایش سرمایه گزاری و کسب و کار مجتمع تجاری مهر کوهسنگی ،تشریفات مشهد.خدمات مراسم ومجالس گروه تشریفات بزرگمهر