مراسم جشن تولد

مراسم جشن تولد

کیک تولد از اجزا مراسم تولد میباشد که شمع های روی آن معادل سن افراد می باشد.معمول است که شخص در هنگام فوت کردن شمع های روی کیک خود آرزو کند.که آن هم روایت های زیادی دارد.شمع تولد نماد و سنبل انسان فعال است و روشنی آن مظهر بزرگ ترین قدرت و معنویت شناخته می شود که روح و زندگی انسان ها را تحت تاثیر قرار می دهد...

نظر بدهید