مراسم تولد

مراسم تولد

از روزگاران قدیم تولد در بین ایرانیان مرسوم بود.چنین رسمی نمایانگر نگاه داشت دقیق زادروز هر فرد و سن آنها بود.از گذشته تا کنون اکثر افراد این رسم را زنده نگه داشته اند

نظر بدهید