مراسم تولد..تشریفات مشهد.خدمات مراسم ومجالس گروه تشریفات بزرگمهر

مراسم تولد..تشریفات مشهد.خدمات مراسم ومجالس گروه تشریفات بزرگمهر

از روزگاران قدیم تولد در بین ایرانیان مرسوم بود.چنین رسمی نمایانگر نگاه داشت دقیق زادروز هر فرد و سن آنها بود.از گذشته تا کنون اکثر افراد این رسم را زنده نگه داشته اند                                                                 تشریفات مشهد..خدمات مراسم ومجالس گروه تشریفات بزرگمهر

نظر بدهید