خدمات مجالس. گروه تشریفات بزرگمهرمشهد

خدمات مجالس. گروه تشریفات بزرگمهرمشهد

ریسه آرایی

 

یکی دیگر از دیزاین های تشریفات بزرگمهر در مجالس که باعث تنوع و باشکوه شدن آن می شود کریستال آرایی و ریسه آرایی می باشد           خدمات مجالس ومراسم گروه تشریفات بزرگمهرمشهد

 

نظر بدهید